Kişisel Verilerin Korunması

Bu politika ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda İtech Robotik Otomasyon Yenilenebilir Enerji Eğitim Medikal Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından benimsenecek ve uygulamada dikkate alınacak ilkeler ortaya konulmaktadır. Kurumumuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına önem vermekte, planlama ve hizmetlerde kanuna uygun hareket etmektedir. Bu konunun en önemli tarafını; vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, iş birliği içinde olduğumuz Kurumların kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması oluşturmaktadır. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Kurumumuz tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.


AMAÇ ve KAPSAM

Bu politika, Kurumumuzun KVK Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları uygulamasına ilişkin yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Politikanın temel amacı, Kanuna uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik açıklamalarda bulunmak ve Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verileri, kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktadır. Bu şekilde Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması amaçlanmaktadır. Bu politika, vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın ve iş birliği içinde olduğumuz Kurumun otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.


İLKELER

Kurumumuz tarafından KVK Kanunu uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir. 1.Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına uygun hareket edilmektedir. 2.Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler Kurumumuz tarafından kayıt altına alınmaktadır. 3.Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resmen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı tabi olduğumuz mevzuata istinaden belirlenmektedir. 4.Çalışanlar, KVK Kanunu ve tabi oldukları diğer kanunlara istinaden, öğrendikleri kişisel verileri kanunlara aykırı olarak başkasına açıklayamama, işleme amacı dışında kullanamama ve bu yükümlüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği hususunda kanuni olarak yükümlüdürler. 5.Yüklenicilere, Kurumumuzun veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu hukuki, idari ve teknik yükümlülükler, gizlilik sözleşmesi ile yükletilmektedir. 6.Kurumumuz, KVK kanununa uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları konu ile ilgili birim ve yöneticilere raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kurumumuz, yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirirken tabi olduğu kanunlar kapsamında kişisel verileri işlemektedir. Kişisel veriler, tabi olunan kanunlarda açıkça belirtilmeksizin veya veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. a.Kurumumuz, Kişisel Veri Sahiplerinin kişisel verilerini açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir. Örneğin; Kamu İhale Kanunu uyarınca İstekli Firma Yetkilisinin kimlik bilgilerinin işlenmesi. b.Fiili imkansızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin; baygınlık geçiren ziyaretçinin, müşterinin nüfus cüzdanı bilgilerinin Kurumun yetkilisi tarafından doktorlara iletilmesi. c.Kurum tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin; yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisinin alınması. d.Kurum tarafından Kişisel Veri sahiplerinin kendisi tarafından alenileştirilen Kişisel Verileri işlenebilir. Örneğin; çalışan adayının iletişim bilgilerini, iş başvurusu yapılmasına imkan veren internet sitelerinde yayımlanması. e.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin; İspat niteliği olan verilerin (örneğin bir faturanın) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması. f.Kurum, hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde Kişisel Veri sahiplerinin kişisel verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir. Örneğin; kuruma ait bina ve tesislerde güvenlik amaçlı olarak kamera kaydı yapılması. g.Kurumumuz özel nitelikli kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörülen haller dışında, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlemez. h.Kurumumuz kişisel verileri işlerken, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacının dışında kullanmamaktadır. Kişisel veri sahiplerinin temek haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kurumumuz kişisel verileri; a.Kurumumuzun bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sunacağı hizmetlerde kullanmak, b.Kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, c.İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari yetkili makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, d.Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, e.Kurum şirketleri ve yüklenicilerle olan ilişkilerin yönetimi, f.Personel temin süreçlerinin yürütülmesi, g.Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, h.Web sitelerden ve uygulamalardan sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, bahsi geçen amaçların dışında gerçekleştirilen işleme faaliyetinin KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak kurum tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Kurumumuzun meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanunda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, Kanun uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da bu bölümde belirtilmiştir. Kişisel Veri Sınıfı Açıklama Kimlik Bilgisi: Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. - Aile bireyleri ve akraba/yakın bilgisi kurumumuzun verdiği hizmetlerle ilgili veya kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn: eş, anne, baba, çocuk) ve yakınları hakkında acil durumlarda ulaşılacak iletişim bilgileri. Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi: Fiziksel mekana girişte, mekanın içerisinde kalış süresinde alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler, kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb. Finansal Bilgi: Kurumun kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, gelir bilgisi vb.


BİNA, TESİS GİRİŞLERİ VE İÇERİSİNDE VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

Kurumumuz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, kurumumuz binasında ve tesisinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Bu faaliyetler güvenlik kameraları ile misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla yapılmaktadır. Kurumumuz tarafından yürütülen kamera ile izleme, kayıt tutulması, Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12.maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kurumumuz tarafından gelen ziyaretçiler, misafirler bina içerisinde kaldığı süre boyunca talep ederlerse misafir için özel olan ağda internet erişimi sağlayabilirler. İnternet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya kurum içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. KVKK Gereğince Sahip Olduğunuz Haklar; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesine göre herkes, veri sorumlusuna başvuru yaparak kendisiyle ilgili; a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, e)7’nci madde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme, h)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Bu çerçevede yapacağınız talepler, KVKK kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi belirleyici belgelerle birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren bir dilekçe ile kurumumuza Fatih Mh. Isparta-Antalya Asfaltı Bulv. No:49/1 Sav/Isparta adresinde bizzat başvurabilir, başvurunuzu noter kanalıyla veya kurumumuzun elektronik posta adresine (info@itechrobotics.com) göndererek yapabilirsiniz. Dilediğiniz zaman, kurumumuz tarafından işlenen verilerin doğruluğu, güncelliği sorgulanabilir.


KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kurumumuz ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler, o kurumun o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Kurumumuz, Türk Ceza Kanunun 138.maddesinde ve KVK kanununun 7.maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kurum kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu kapsamda kurumumuz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kurum içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak, bu yükümlülüklerine uygun davranmak üzere ilgili birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır. Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder. KVK Kanununun 28.maddesine uygun olarak, anonim hale getirişmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kurumumuz, kanuna uygun olarak, işletmekte olduğu Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu tedbirler aşağıda belirtilmiştir; Teknik Tedbirler, a.Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. b.Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. c.Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. d.Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır. e.Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir. f.Kullanılan uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır. g.Kişisel Verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır. h.Kişisel Verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmektedir. İdari Tedbirler, a.Çalışanlar, Kişisel Verilerin korunması hukuku ve Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. b.Kurumun yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm birimlerin özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili birimlerin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde Kişisel Veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır. c.Çalışanlar, Kişisel Verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir. d.Kişisel Veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Kurum içinde Kişisel Verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. e.Kurum tarafından Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere ek olarak; Kişisel Verilerin aktarıldığı kişilerin, Kişisel Verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin gizlilik sözleşmesi imzalanmaktadır.


GİZLİLİK POLİTİKASI

Tüm alt alan adlarıyla, itechrobotics.com adlı sitemize katılan, sitemizi kullanan, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal alan ve gönderen kişi ve kuruluşlar aşağıdaki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.


1- KİŞİSEL BİLGİLER VE ERİŞİM 1.1.Üye ve kullanıcılar web sitesi üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerden ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini aksi halde itechrobotics.com ve yöneticilerinin bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt eder. 1.2.Üye ve kullanıcılar, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli donanım veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Üye ve kullanıcılar, servislerin kullanımı için gerekli modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan bilimum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakta yükümlüdür. Kullanıcı bu gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, servislerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.


2- ÜYE VE KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2.1.Üye ve kullanıcıların sitede beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Sitede siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayımlanamaz toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinli ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz. 2.2.Üye ve kullanıcılar T.C. Anayasası TCK ve ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını bunu bildiklerini aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler. Aksi halde itechrobotics.com yönetimine ödemekle yükümlüdür. 2.3.Üye ve kullanıcılar, itechrobotics.com kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapamaz. 2.4.Üye ve kullanıcılar, diğer üye ve kullanıcıların (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 2.5.Üye ve kullanıcılar, itechrobotics.com yönetiminin bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak üye ve kullanıcılar tarafından yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyali siteden çıkarabileceği gibi gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye ve kullanıcılar itechrobotics.com yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı vardır. 2.6.Üye ve kullanıcılar kişisel bilgilerine her zaman ulaşabilir ve onları güncelleyebilir. Bunların içerisinde, e-posta/e-mail adresi ve şifresi mevcuttur. Bunların yanı sıra üye ve kullanıcılar yayınladıkları eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserleri silme yetkisine de sahiplerdir. Silinen veri ve materyal itechrobotics.com tarafından kullanılmayacağı gibi gelecekte üçüncü kişilere de devredilmez. Ancak bu korumadan yararlanabilmek için üye ve kullanıcının silmek istediği öğenin 3.kişilere devri ve umuma arzından önce silinmesi zorunludur. Aksi halde itechrobotics.com ve yöneticilerinin kontrol, geri alma, silme, sildirme denetim ve sorumluluğu söz konusu olamaz.


3-YASAL SORUMLULUK 3.1.Üye ve kullanıcılar, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs. konularda yetkisi olduğunu aksi durumlarda itechrobotics.com sitesi ve yetkililere yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan ederler. 3.2.Üye ve kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden itechrobotics.com yönetimine karşı sorumludur. 3.3.Üye ve kullanıcılar, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Üye ve kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin itechrobotics.com yönetimi tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt eder.


4-YASAL İZİN 4.1.Üye ve kullanıcılar, kendilerine ait olduklarını taahhüt ettikleri ve bu taahhütlerinin gerçeğe aykırı olmasından sorumlu oldukları, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserlerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.maddesinde yazılı işleme, 22.maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23.maddesiinde düzenlenen yayma, 24.maddesnde yazılı temsil ve 25.maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları kendilerine ait olan ve/veya hak sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden devraldıkları tüm hakları, tüm dünyada, müzik kasetlerine, compact disklere, MP3 ve diğer ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına ve ileride geliştirilecek ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına kayıt ederek, çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek, temsil, kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda ve radyoda yayın haklarını, söz konusu ses ve/veya görüntü kayıtlarını; internet, mobil ve benzeri bilgisayar ortamlarında, IVR (Interactive Voice Responce), GSM ortamlarında çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek ve temsil haklarını, söz konusu ses ve/veya görüntü kayıtlarını video klip olarak işleme, yayma, çoğaltma, temsil ve kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda yayın hakları ve yöntemleri başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilerde üretilecek tüm yöntem ve şekillerle ilgili olarak FSEK’in 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde yazılı temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali haklarının 3. kişilere devredilebilecek şekilde, yer, süre ve sayı sınırlaması olmaksızın devrettiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler. 4.2.Üye ve kullanıcılar, itechrobotics.com sitesinde izledikleri, elde ettikleri, download ettikleri materyal ve verilerin bireysel amaçlar dışında kullanamayacağını, ticarete konu yapılamayacağını, 3.kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılamayacağını; kısaca site de belirlenen koşullar ve izinler dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul ve taahhüt eder.


5-MAHREMİYET 5.1.itecrobotics.com servisleri, sisteme bağlanan kullanıcıların IP adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazına kaydetmektedir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir. 5.2.Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşılmasını sağlar. Üyeliğin onaylanması ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta/e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleştirilir. itechrobotics.com, kullanım şartları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta/e-mail ile mesaj gönderilir. 5.3.Kural olarak site ve üye ve kullanıcılar arasındaki ger türlü yazışma, kişisel bilgiler vs. sır niteliğindedir ve ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz. Ancak bu durumda bile hak sahibinin mağduriyetinin sınırları mümkün olduğunca dar tutulmaya çalışılacaktır.


6-GÜVENLİK 6.1.itechrobotics.com sistemleri güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Bütün kullanıcı bilgileri korunmaktadır. Hem itechrobotics.com sitesinin hem de kullanıcıların güvenliğine büyük önem verilmektedir. Bu nedenle sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin verilmemek için çaba gösterilmektedir. 6.2.itechrobotics.com internet sitesine korsan saldırı, virüs yükleme, güvenliği zaafa uğratıcı faaliyetlerde bulunulmasına asla izin vermez.


7-SAİR HÜKÜMLER 7.1.itechrobotics.com yönetimi yukarıda belirtilen koşulları dilediği her zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir. 7.2.Kullanıcıların itechrobotics.com’a bildirdiği adres yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Kullanıcılar yukarıdaki hükümlerin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını bilerek kabul ettiklerini kabul ederler.